การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้

การหลอมพฤติกรรมของนักศึกษา

วิธีการสอนโดยการหลอมพฤติกรรมของนักศึกษาในห้องก่อน เพราะบางทีกลุ่มที่พร้อมที่จะเรียนแล้ว บางกลุ่มก็ยังสับสนอยู่ ดังนั้นต้องทำให้ทุกคนมีความพร้อมที่จะรับความรู้ไปพร้อม ๆ กัน แลกเปลี่ยนความรู้