การนำทฤษฏีการเรียนรู้ของไทเลอร์ ว่าด้วย “ความต่อเนื่อง” มาใช้เพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการเรียนแก่ผู้เรียนในรายวิชา โครงการพิเศษทางเทคโนโลยีเซรามิกส์ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

ชื่อผู้วิจัย                         : นายอดุลย์  ทรายตัน สาขาวิชา                        : เทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะ                                 : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย                  : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีการศึกษา                    : […]

การบูรณาการองค์ความรู้จากโครงการบริการวิชาการร่วมกับการ เรียนการสอน เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการเรียนการสอนในรายวิชา วัสดุเซรามิกส์ กิจกรรมการทดลองที่ 6 Glaze and Materials.

ชื่อผู้วิจัย                         : นายอดุลย์  ทรายตัน สาขาวิชา                        : เทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะ                                 : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย                  : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีการศึกษา                     : […]

การหาประสิทธิภาพชุดสาธิต เรื่อง ระบบการติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร

ผู้วิจัย สันติ วงศ์ใหญ่ สาขา เทคโนโลยีไฟฟ้า คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีการศึกษา 2555 แลกเปลี่ยนความรู้

การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดสาธิต เรื่อง ต่อวงจรไฟฟ้าประเภทหลอดก๊าซคายประจุ

ผู้วิจัย                 สันติ วงศ์ใหญ่ สาขา                 เทคโนโลยีไฟฟ้า คณะ                  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีการศึกษา      2555 แลกเปลี่ยนความรู้

การสร้างและหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิชาเทคโนโลยีเครื่องมือกล

ผู้วิจัย             อาจารย์ สมพร    ติ๊บขัด หน่วยงาน     คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ระยะเวลา      ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ แหล่งทุน       การวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนจาก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ แลกเปลี่ยนความรู้

ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาประปาและสุขาภิบาล

ผู้วิจัย  สกลวรรณ ห่านจิตสุวรรณ์ แลกเปลี่ยนความรู้

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา กฎหมาย สัญญา และรายการก่อสร้าง รหัสวิชา 5564712 ของนักศึกษาสาขาวิชา เทคโนโลยีโยธา

ผู้วิจัย  สกลวรรณ ห่านจิตสุวรรณ์ แลกเปลี่ยนความรู้

การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพในรายวิชา 5574405 การป้องกันระบบไฟฟ้า

ชื่อผู้วิจัย :          ศุภวุฒิ ผากา คณะ :                คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย :  มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ปีการศึกษา :    2555 แลกเปลี่ยนความรู้

การพัฒนาเนื้อดินสโตนแวร์อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส

ชื่อผู้วิจัย              : นางสาวศิริมา  เอมวงษ์ สาขาวิชา             : เทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะ                      : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย      : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีการศึกษา         : 2555 แลกเปลี่ยนความรู้

แนวทางพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชากำลังวัสดุปีการศึกษา 1/2555

ชื่อผู้วิจัย         นายวราคม วงศ์ชัย แลกเปลี่ยนความรู้